8 صفر 1442 Friday, 25 September , 2020

آرشیو روزانه : شهریور ۱۴, ۱۳۹۹

۱۴شهریور
۲۰ میلیارد تومان ارزش ریالی بناهای غیرمجاز تخریب شده
رئیس جهاد کشاورزی فیروزکوه:

۲۰ میلیارد تومان ارزش ریالی بناهای غیرمجاز تخریب شده

رئیس جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سه مورد حکم قطعی قلع و قمع اجرا شد.